อิทธิพลดวงดาว ในโหราศาสตร์

Posted by:

อิทธิพลดวงดาว ในโหราศาสตร์

คุณภาพดาวยังสามารถเพิ่มขึ้นได้ โดยกรณีดังต่อไปนี้

1. ดาวกุม เป็นดาวคู่ธาตุ จะค่อนข้างเพิ่มคุณภาพได้มาก

2. ดาวเล็ง ดาวฉาก ดาวตรีโกณ จะเพิ่มคุณภาพดาวตามความสำัคัญของตำแหน่งที่สัมพันธ์*

3. ดาวคู่สมพล ถูกนำมาพิจารณาในแบบ ตามข้อ 1 และ 2

4. ดาวคู่ศัตรู จะทำลายกันเองส่งผลให้คุณภาพดาวลดลง (ในโปรแกรมพลโชติไม่ได้นำส่วนนี้มาพิจารณาการให้โทษ แ่ต่ไปลดคุณภาพดาวแทน ซึ่งเสมือนเป็นลดคุณเพิ่มโทษไปในตัวแบบไม่ซ้ำซ้อน)  เช่นเดียวกันกับดาวคู่มิตร ซึ่งจะเป็นการเสริมคุณภาพดาวระหว่างกัน และในโปรแกรมไม่ได้เพิ่มคุณให้ แต่ไปเพิ่มคุณภาพดาวแทน

5. ดาวเจ้าเรือนทุสถาน จะถูกนำมาพิจารณาเช่นเดียวกับ ข้อ 1 และ 2  โดยพิจารณาในทางให้โทษแทน คือ หากดาวเจ้าเรือนทุสถานกุมหรือเล็งดาว/ทำมุมฉาก ตรีโกณ กับดาวใด ดาวดวงนั้นก็จะถูกทอนคุณภาพไปตามเจ้าเรือนทุสถาน (เจ้าเรือนอริจะทอนคุณภาพมากกว่าเจ้าเรือนมรณะและวินาส)

6. ดาวเจ้าเรือนมงคล จะถูกพิจารณาเหมือนข้อ 5 แต่พิจารณาไปในทางให้คุณแทน

7. ดาวศูนย์พาหะ ในโปรแกรมพลโชติให้ความสำคัญน้อยมากในการประเิมินคุณภาพดาวและการให้คุณหรือโทษ

8. ดาวพินทุบาทว์ ในโปรแกรมพิจารณาให้โทษ แต่กำหนดไว้ไม่มาก และไม่มีผลต่อค่าของคุณภาพดาว

9. ดาวบาปเคราะห์ และ ดาวศุภเคราะ์ห์ ในเรื่องการส่งอิทธิพลถึงกัน ในโปรแกรมพิจารณาในเรื่องการให้โทษและให้คุณ ตามสภาพดาว (พิจารณาแบบข้อ1 และ 2  ขึ้นอยู่กับว่า กุม ฉาก เล็ง ตรีโกณ จะส่งอิทธิพลที่ต่างกันออกไป) ดาวบาปเคราะห์ คือ ดาว 1 3 7 0 ดาวศุภเคราะห์คือ 2 4 5 6  ส่วนดาว 8 ราหู จะวิเคราะห์ตามแต่ละดวงว่าเป็นราหูให้โทษหรือให้คุณ ส่วนดาว 9 จะอยู่ระหว่างกลาง  ในพลูโต,เนปจูน แบคคัส ในโปรแกรมพลโชติไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นดาวบาปเคราะห์หรือศุภเคราะห์

10. ระบบดาวทักษาไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาร่วมด้วย

 

* ระดับความสัมพันธ์   กุม เล็ง ฉาก เกณฑ์พิเศษ จะมีอิทธิพลมากกว่าแบบ ตรีโกณ และโยค

 

0
  Related Posts
  • No related posts found.