มหานาที 5 ชั้น หรืออีกชื่อหนึ่งคือ พหินาที เป็นวิธีการคำนวณหาตำแหน่งลัคนาโดยมีความละเอียดหรือเข้าใจว่าถูกต้องมากกว่า ลัคนาแบบอันโตนาที

สูตรการคำนวณมหานาที 5 ชั้น ที่มีนั้น จะกำหนดค่าคงที่ในสูตร ให้พระอาทิตย์ขึ้น 6:00 น. และระยะเวลากลางวันและกลางคืน 12 ชั่วโมงเท่ากัน ดังนั้น หากผู้ใช้กำหนดให้พระอาทิตย์ขึ้นจริงแล้ว (นั่นคือ พระอาทิตย์ไม่ได้ขึ้น 6:00 น. เวลากลางวันกลางคืนไม่เท่ากัน) จะไม่สอดคล้องกันกับในสูตร

มหานาที 5 ชั้น (ปรับสูตรใหม่)  เป็นการปรับปรุงสูตรเดิมให้สอดคล้องกับเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจริง และระยะเวลากลางคือกับกลางวันไม่เท่ากัน

 

หมายเหตุ

  • มหานาที 5 ชั้น (ปรับสูตรใหม่) ถูกปรับปรุงโดยพลโชติ ไม่ได้มีข้อมูลตำราอื่นอ้างอิงถึง
  • มหานาที 5 ชั้น ของเดิมนั้นจะมีสูตรกำหนดให้พระอาทิตย์ขึ้น 6:00 น. และตกที่ 18:00 น. ไม่แน่ใจว่า มีสูตรมหานาที 5 ชั้นแบบที่พระอาทิตย์ขึ้นตามจริง และมีระยะเวลากลางวันและกลางคืนตามความเป็นจริงหรือไม่
  • การทดสอบอย่างง่าย คือ ที่เวลากำเนิด หากเป็นเวลาเดียวกันกับพระอาทิตย์ขึ้น ตำแหน่งลัคนาจะได้องศาเท่ากันกับองศาพระอาทิตย์และที่ราศีเดียวกัน และ หากเวลากำเนิดเป็นเวลาเดียวกันกับพระอาทิตย์ตก จะได้องศาเดียวกันกับพระอาทิตย์แต่อยู่ถัดไป 6 ราศี (หากต้องการทดสอบ โปรดตรวจการตัดเวลาท้องถิ่นด้วย อาจเลือกไม่ตัดเวลาท้องถิ่น เพื่อง่าย โดยกรอกเวลากำเนิดไม่ต้องทดเวลาท้องถิ่น)